Genel Yayın Esasları

Genel Yayın Esasları

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

A. Genel İlkeler

• Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak yayımlanan açık erişimli, uluslararası akademik bir dergidir.
• Dergide araştırma makalesi, araştırma notu, eser değerlendirmesi, bilimsel toplantı değerlendirmesi, vefayat notu kategorilerinde çalışmalar yayımlanır.
• Dergiye Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde yazılar kabul edilir.
• Yazıların, İlahiyat alt alanlarından en az biriyle ilişkili olması beklenir.
• Dergide tercüme makale yayını yapılmamaktadır.
• Araştırma makalesi kategorisindeki yazıların, derginin yayın periyodundan 3 ay önce (Haziran sayısı için 15 Mart, Aralık sayısı için 15 Ağustos), diğer kategorilerdeki yazıların ise yayın tarihinden 2 ay önce (Haziran sayısı için 15 Nisan, Aralık sayısı için 15 Eylül) gönderilmiş olması gerekmektedir. Derginin yayın tarihi geldiğinde, hakemleme veya editöryal inceleme süreçleri tamamlanmamış olan makaleler bir sonraki sayı için değerlendirmeye alınır.
• Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi intihal taraması (turnitin-iThenticate), ön-değerlendirme, kör hakemlik ve editöryal okuma süreçlerini sırasıyla işletilir.
• Tüm yazılar alan uzmanları tarafından ön-değerlendirme ve hakemleme süreçlerine tabi tutulur. Yazıların yayımlanması bu hakemlerin onayına bağlıdır ve yazarlar kendilerinden istenildiği takdirde gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür.
• Ön-değerlendirme süreci yaklaşık 15 gün, hakemleme süreci ise yaklaşık 30 gündür. Belirtilen süreler, hakemlerden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle zaman zaman uzayabilmektedir.
• Gönderilen yazıların tamamı veya bir kısmı, başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere eşzamanlı olarak gönderilmemiş olmalıdır. Yazı göndereceklerin Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yayın Ahlakı ve Yayın İstismarı Belgesi’ni okuması beklenir.
• Bir sayıda aynı yazara ait birden fazla araştırma makalesi yayımlanamaz. Farklı kategorilerde olmak kaydıyla aynı yazara ait birden fazla yazının yayımlanması mümkündür ve bu hususta Editörler Kurulu’nun kararı geçerlidir.
• Editörler Kurulu üyeleri, kendi yazı başvurularında derginin herkes için geçerli olan yayın süreçlerine tabidirler.
• Yayımlanmasına karar verilen yazıların yayın hakkı dergiye aittir. Bu nedenle hangi kategoride olursa olsun yazıların ilk başvurusunda, Telif Hakkı Devir Sözleşmesi’nin usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve yazı ile birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
• Yazıların dergiye ulaştırılması öncesinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yayın Rehberi’nin incelenmesi, Microsoft Office Word programında Times New Roman fontu ile 12 punto büyüklüğünde ve 1.5 aralıklı yazılıp (.doc) veya (.docx) uzantılı olarak kaydedilmiş, sola hizalanmış ve başlıklar dahil tüm metnin “normal metin” şeklinde tanımlanmış olması beklenir.
• Dergide atıf sistemi olarak Chicago Manual of Style, Notes and Bibliography formatı kullanılmaktadır. Gerek alıntılamalarda gerekse bibliyografya kısmında yazarlar The Chicago Manuel of Style’da belirtilen yazım kuralları ve formatını takip etmelidir (internet adres: https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html). Arapça ifadelerin Türkçe yazılışı ile ilgili olarak TDV İslam Ansiklopedisi (DİA) tarafından benimsenen imla esasları uygulanmaktadır.
• İnternet bağlantısı referanslarının tam bağlantı adresleri, son erişim vakti ile birlikte eksiksiz olarak gösterilmelidir.
• Dergide tam transliterasyon sistemi uygulanmaktadır; bu nedenle yazıların hakem değerlendirmeleri sonrasında Yayın Rehberi dikkate alınarak transliterasyonunun yapılması beklenir. Oluşabilecek eksiklikler veya yanlışlıklar, Editörler Kurulu tarafından editöryal okuma sürecinde giderilir.


B. Yazıların Biçimsel Özellikleri

• Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’ne yayımlanma talebi ile gönderilen yazılar (resim, şekil, tablo, harita, bibliyografya vb. malzeme hariç) 10.000 kelimeyi aşmamalıdır.
• Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’ne gönderilen makaleler, Microsoft Office Word (2003-2010) programında Times New Roman fontu ile 12 punto büyüklüğünde ve 1.5 satır aralıklı; dipnotlar aynı karakterle 10 punto büyüklüğünde ve bir satır aralığıyla yazılmalı, paragraf başlangıçları soldan 1.25 cm olmalı ve dosya .doc veya .docx formatında kaydedilmelidir. Kenar boşlukları sayfanın her yanından 2.5 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.
• Gönderilen makale 500-750 kelime aralığında Türkçe ve İngilizce özet (abstract), makale başlığı ve 3-8 kelime aralığında anahtar kelime (keywords) içermelidir.
• Abstract muhtevası makalenin çalışma metodunu, temel hedefini ve bulgularını ifade etmeli, makalenin giriş ve sonucundan özetlenmiş bir mahiyet arz etmemelidir.
Başlıklandırma, Dipnotlar ve Kaynaklar
• Atıflar ve notlar, sayfa altında dipnot sistemi ile verilmelidir.
• Dipnotlarda daha önceki bir dipnottaki kaynağın tekrar etmesi durumunda “adı geçen eser” anlamındaki a.g.e. vb. bir kısaltma kullanılmamalı, eserin kısaltılmış adı kaydedilmelidir.
• Araştırma makalelerinin sonunda, metinde atıfta bulunulan eserlerin listesi yeni bir sayfada Kaynaklar başlığı altında ve soldan 0.5 cm asılı olarak verilmelidir.
• Kaynaklar, müelliflerin soyadlarına veya meşhur isimlerine göre alfabetik sıralanmalıdır.
• Aynı müellife ait kitaplar için isim tekrarı veya kısaltma değil, “----------” işareti kullanılmalıdır.
• Makale başlığı bold 14 punto olmalı, sadece kelimelerin ilk harfleri büyük olarak kaydedilmelidir.
• Metin içi başlıklandırmalarda harfler değil sıralı rakamlar kullanılmalıdır: 1. Xxx; 1.1. Yyy. 1.1.1. Zzz
• Metin içi başlıklar bold olarak vurgulanmalı, sadece kelimelerin ilk harfleri büyük olarak kaydedilmelidir.
• Tablo, resim, grafik vb. eklere numara ve başlık tayin edilmelidir.

Şekil ve Yazım Özellikleri
• Metin içerisindeki alıntılar, çift tırnak ile vurgulanmalıdır.
• Üç satırı aşan alıntılar 10 punto şeklinde ayrı paragraf olarak ve soldan bir tab vuruşuyla ilk satırsız olarak kaydedilmelidir.
• Doğrudan yapılan alıntıların, orijinal şekli muhafaza edilmelidir.
• Alıntılardaki atlanan kısımlar üç nokta (...) ile gösterilmelidir.
• Alıntılanan ya da tercüme edilen bir pasaja, metnin orijinalinde yer almayan ancak anlamın doğru ifadesi için zorunlu görülen ilaveler köşeli parantez içerisinde verilmelidir: […] Köşeli parantez, orijinal metne ekleme yapmak suretiyle müdahale etmek anlamına gelir. Buna karşın yabancı kelimelerin Türkçe karşılıkları, normal parantez (…) içerisinde verilmelidir.
• Metinde geçen kitap isimleri italik; makale adları veya kitap bölümleri çift tırnak içerisinde yazılmalıdır (metinde translterasyon uygulanan ifade ve cümleler ve yabancı kelimşer italik yazılmalıdır).
• Metin içerisinde geçen kavram, dönem, isim gibi hususlar tırnak veya bold gibi vurgularla belirtilmemelidir (metin içerisinde zorunlu olmakdıkça bold kullanımından kaçınılmalıdır).
• Doğrudan olmayıp yorumsal şekilde yapılan alıntı nokta veya virgül ile bitiyorsa, dipnot numarası bu işaretlerin dışında olmalıdır.
Örnek: … İstanbul’a geldi.
• Doğrudan yapılan alıntı, nokta veya virgül ile bitiyorsa (bu alıntı çift tırnak içerisinde verileceği için) nokta tırnağın içerisinde olmalıdır ve dipnot numarası tırnağın dışında ve tırnağa bitişik olarak verilmelidir. Yani noktalama tırnaktan önce olmalıdır.
Örnek: “… İstanbul’a geldi.”
• Doğrudan yapılan alıntılar, orijinal eserde nasıl yazılmış ise aynen muhafaza edilmelidir. (Örneğin, bir ifade orijinalinde transliterasyon yapılmamış ise, o şekilde alınmalıdır.)
• Latin alfabesiyle yazılmış matbu eser isimleri olduğu gibi yazılmalıdır.
• İktibas edilen bir pasajın yazar tarafından gereksiz görülen bazı cümleleri çıkarılacaksa, çıkarılan kısmı temsilen üç nokta (…) konmalıdır.
• Yapılan alıntılar, eğer üç satırdan az yer işgal ediyorsa, metin içerisinde çift tırnak içerisinde verilmelidir. Şayet yapılan bir alıntı, metin içerisinde 3 (üç) satırdan fazla yer kaplıyorsa, söz konusu alıntı, indentasyon vasıtasıyla 10 punto şeklinde ayrı paragraf olarak ve soldan bir tab vuruşuyla ilk satırsız olarak kaydedilmelidir. Bu tür alıntılarda tırnak işareti kullanılmamalıdır.
• Başka bir dilde yapılan alıntıların Türkçe tercümesi de verilmelidir.
• Yüzyıl kelimesi yy. şeklinde kısaltılmamalı, açık bir şekilde yazılmalıdır. Yüzyıl belirtilirken Roma rakamı değil normal rakamlar kullanılmalıdır.
Örnek: 18. yüzyıl
• Arapça ifadelerin Türkçe yazılışıyla ilgili olarak Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) tarafından benimsenen imla esasları uygulanır.
• Genel imlada Türk Dil Kurumu (TDK) yazım esaslarına tabi olunmalıdır.
• Türkçede yaygın olarak kullanılan isimlerde şapka kullanılmamalıdır: İbrahim, İsmail, Salih vb.
• Din, dil, mezhep, meşreb, tarikat isimleri büyük harfle başlamalıdır.
• Türkçe kitap isimlerinin yazılışında kitabın adındaki her bir kelime büyük harfle; Arapça eserlerde sadece kitabın adındaki ilk kelime büyük harfle yazılmalıdır. Arapça eser, daha önceki bir eser üzerine yapılan bir çalışma ise önceki eserin adı da büyük olarak yazılmalıdır. (örn. Ḥallü müşkilāti’l-İşārāt).
• Ölüm tarihleri, sadece isimlerin ilk geçtiği yerde verilmelidir: İsim (ö. 1461)
• İslâm tarihindeki şahısların ölüm tarihleri, hicrî/miladî olarak verilmelidir: Hz. Ali (ö. 40/661)
• Vefatı 20. yüzyıla tekabül eden şahısların vefatı sadece miladî olarak verilmelidir: Elmalılı Hamdi Yazır (ö. 1942)
• Devlet başkanların ve resmi görev alan kimselerin görev tarihleri verilmelidir: Halife Me’mûn (hs. 198-218/813-833)


C. Makale Değerlendirme Kriterleri ve Süreci

• Teslim edilen makalelerin yayına kabulüne yönelik değerlendirmelerde şu kriterler dikkate alınır:
a) Çalışmanın bilimsel ve özgün olması; alana katkıda bulunması
b) Çalımanın ele aldığı konunun temel kaynaklarına dayanması
c) Konu ile ilgili daha önce yapılmış çalışmaların taranmış olması
d) Çalışmada kullanılan dil ve üslûbun akademik teamüllere uygun olması
e) Alanla ilgili terminolojinin yerinde ve doğru kullanılması
f) Makalenin amaç ve içeriğine bağlı olarak, makalede bir tez ve bu tezi destekleyen argümanların olması
• Yayınlanması talebiyle MÜİF Dergisi’ne teslim edilen yazıların biçim ve içerik yönünden ön-incelemesi editörler kurulunca yapılır. Bu inceleme sonucunda Kurul, yazıların hakemlenip hakemlenmeyeceği konusunda karar verir. Hakemlenmesi uygun görülmeyen yazılar, Kurul tarafından reddedilir. Hakemlenmesi yönünde karar verilen yazılar ilk aşamada iki hakem görüşüne arz edilir.
a) Her iki hakem de “yayınlanamaz” raporu verirse, yazı yayınlanmaz.
b) İki hakemden sadece biri “yayınlanır” raporu verirse veya Editörler Kurulu hakem raporlarını yeterli görmezse, üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulur. Gelen rapora göre son kararı Editörler Kurulu verir. (Gerekli görüldüğü takdirde, üçüncü hakeme başvurmaksızın MÜİF Dergisi Yayın Kurulu nihai kararı verme hakkına sahiptir).
c) Hakemlerden bir veya ikisi, “düzeltmelerden sonra yayımlanabilir” raporu verirse, yazı gerekli düzeltmeleri yapması için yazara geri gönderilir ve düzeltmelerden sonra gelen haliyle makale, gerekirse, nihaî değerlendirmeyi almak için tekrar ilgili hakemin/hakemlerin görüşüne sunulur.
d) Onaylanan makaleler, MÜİFD formatına uygun hale getirilmesi için yazara gönderilir.
e) Editörler Kurulu, Dergi’nin görünüm ve üslup bütünlüğünü temin amacıyla yazıların imla vs. ile ilgili küçük değişiklikler yapma hakkına sahiptir.
f) Yazıların nihai versiyonları son okumaya tabi tutulur ve yayıma hazırlanır.

D. Yazıların Teslimi

• Teslim edilecek yazılar elektronik ortamda yayın talebini beyan eden bir e-posta mesajına eklenti olarak MÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi ilahiyat.dergi@marmara.edu.tr adresine veya DergiPark sistemi üzerinden Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi “Makale Gönder” yönlendirmesi yoluyla gönderilmelidir.
• Yazarın adı veya yazarla ilgili herhangi bir bilgi, makalenin ilk sayfası dahil hiçbir yerde (ör. dipnotlarda yazarın, kimliğini açık edecek şekilde kendine atıf yapması gibi) belirtilmemelidir.
• Bunun yerine, makaleyle birlikte teslim edilmek üzere hazırlanacak ek bir WORD belgesinde aşağıdaki bilgiler verilmelidir.
Makalenin başlığı,
Yazarın adı, soyadı,
Kurum ilişkisi,
Telefon numaraları (iş ve cep telefonu),
Yazışma adresi (lütfen posta kodunu belirtiniz!) ve
E-posta adresi
• Gönderilen yazılar Microsoft Office Word (2003-2010) programında Times New Roman fontu ile 12 punto büyüklüğünde ve 1.5 satır aralıklı; dipnotlar aynı karakterle 10 punto büyüklüğünde ve bir satır aralığıyla yazılmalı, paragraf başlangıçları soldan 1.25 cm olmalı ve dosya .doc veya .docx formatında kaydedilmelidir. Kenar boşlukları sayfanın her yanından 2.5 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.
• Yazılar Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi ilkelerine göre düzenlenmiş ve makale yazım ilkelerine göre biçimlendirilmiş olmalıdır.

YAZIM KURALLARI

Kısaltmalar
İbn/bin b.
Bakınız bk.
Basım yeri yok yy.
Baskı bs.
Cilt c.
Çevirenin notu çev. notu
Dipnot dp.
Doğumu, doğum tarihi d. (sadece doğum yılı belirtildiğinde)
Editör ed.
Hazırlayan haz.
Hükümranlık süresi hs.
Karşılaştırınız krş.
Neşreden nşr.
Ölümü, ölüm tarihi ö. (sadece ölüm yılı belirtildiğinde)
Sayfa s.
Sayfalar ss.
Sayı sy.
Sonnot sn.
Tahkik eden tah.
Tercüme eden trc.
Tarihsiz ts.
Varak vr.
Ve devamı vd.
Ve diğerleri v.dgr.


DİPNOT ve KAYNAKLAR ŞEKLİ
Kitap (Tek Yazarlı)
Dipnot : Okuyucu, Şâfiî Mezhebinin Teşekkül Süreci, s. 23.
Kaynaklar : Okuyucu, Nail. Şâfiî Mezhebinin Teşekkül Süreci. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2015.
Kitap (İki Yazarlı)
Dipnot : Yaman – Çalış, İslâm Hukukuna Giriş, s. 54.
Kaynaklar : Yaman, Ahmet – Halit Çalış. İslâm Hukukuna Giriş. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2016.
Kitap (Çok Yazarlı)
Dipnot : Polat v.dğr., Hadis Araştırma ve Tenkit Kılavuzu, s. 155.
Kaynaklar: Polat, Salahattin – Habil Nazlıgül – Süleyman Doğanay. Hadis Araştırma ve Tenkit Kılavuzu. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2015.
Çok Ciltli Eser
Dipnot : Demirci, Kur’an Tefsirinde Farklı Yorumlar, II, 14.
Kaynaklar : Demirci, Muhsin. Kur’ân Tefsirinde Farklı Yorumlar. I-III, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2017.
Tahkik Edilmiş Eser
Dipnot : Aynî, Meğâni’l-ahyâr, II, 15.
Kaynaklar : el-Aynî, Bedruddîn Mahmud b. Ahmed. Meğâni’l-ahyâr fî şerhi esâmî ricâli Me‘âni’l-âsâr (nşr. Muhammed Hasan İsmail). I-III, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1427/2006.
Editörlü Kitaptaki Bölüm
Dipnot : Ayoub, “The Speaking Qur’ān and The Silent Qur’ān”, s. 187.
Kaynaklar : Ayoub, Mahmoud. “The Speaking Qur’ān and The Silent Qur’ān: A Study of the Principles and Development of Imāmī Shī‘ī Tafsīr.” Approaches to the History of the Interpretation of the Qurʼān (ed. Andrew Rippin). Oxford: The Clarendon Press, 1988, s. 177-198.
Tercüme Kitap
Dipnot : Hitti, İslam Tarihi, s. 18.
Kaynaklar : Hitti, Philip K.. Siyasal ve Kültürel İslam Tarihi (trc. Salih Tuğ). İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2011.
Yayınlanmamış Tez
Dipnot : Jabali, A Study of the Companions of the Prophet, s. 98.
Kaynaklar : Jabali, Fu’ad. A Study of the Companions of the Prophet: Geographical Distribution and Political Alignments (yayımlanmamış doktora tezi, 1999). McGill Universtiy.
Akademik Dergi Makalesi (Tek Yazarlı)
Dipnot : Vacca, “Nisbas of the North”, s. 532.
Kaynaklar : Vacca, Alison. “Nisbas of the North: Muslims from Armenia, Caucasian Albania, and Azerbaijan in Arabic Biographical Dictionaries (4th-7th centuries AH).” Arabica, 2015, sy. 62, s. 521-50.
Akademik Dergi Makalesi (Çok Yazarlı)
Dipnot : Gibbons v.dgr., “Describing What Chaplains Do in Hospitals”, s. 204.
Kaynaklar : Gibbons, Graeme, – Andrew Retsas – Jaya Pınıkahana. “Describing What Chaplains Do in Hospitals.” The Journal of Pastoral Care, 1999, LIII, sy. 2, s. 201-207.
Tercüme Dergi Makalesi
Dipnot : Kohlberg, “İmamiyye’den İsnaaşeriyye’ye”, s. 291.
Kaynaklar : Kohlberg, Etan. “İmamiyye’den İsnaaşeriyye’ye” (trc. Cemil Hakyemez). Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2005, V, sy. 3, s. 287-301.
Ansiklopedi Maddesi
Dipnot : Apak, “Şuûbiyye”, DİA, XXXIX, 245.
Kaynaklar : Apak, Adem. “Şuûbiyye.” DİA, XXXIX, 244-6.
İnternet Kaynakları
Dipnot : Yazıcı, “Ḥabib Eṣfahāni.”
Kaynaklar : Yazıcı, Tahsin. “Ḥabib Eṣfahāni.” Encyclopædia Iranica, http://www.iranicaonline.org/articles/habib-esfahani (erişim tarihi: 14.11.2019).
Kur’ân-ı Kerîm
2/el-Bakara: 15.
26/eş-Şu‘arâ: 111.
Hadisler
Kütüb-i Sitte
Dipnot : Buhârî, İlim 15.
Kaynaklar : el-Buhârî, Muhammed b. İsmail. el-Câmiu’s-sahîh (nşr. Şuayb el-Arnavut – Âdil Mürşid). I-V, Beyrut: er-Risâletü’l-Âlemiyye, 1432/2011.

Müsned, Musannef türü eserler
Dipnot : Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XIII, 19.
Kaynaklar : Ahmed b. Hanbel. Müsnedü’l-İmâm Ahmed b. Hanbel (nşr. Şuayb el-Arnaût – v.dgr.). I-L, Beyrut: er-Risâletü’l-Âlemiyye, 1436/2015. 


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi Dergisi tarafından en son 21.08.2020 15:07:38 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM